Zwolnienie przedmiotowe

 • Usługi w zakresie ochrony zdrowia
 • Wybrane usługi edukacyjne (w pojęciu sensu stricto)
 • Usługi związane ze sportem (np. świadczone przez kluby sportowe,  itp.)
 • Usługi związane z kulturą
 • Usługi finansowe oprócz usług doradztwa finansowego, ubezpieczeniowe

Zwolnienie podmiotowe

 • Co do zasady wszyscy podatnicy są zwolnieni z VAT do wysokości limitu który za cały rok podatkowy wynosi 150.000 zł
 • Podmioty rozpoczynające DG w trakcie roku pomniejszają limit proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności
 • Przed weryfikacją należy sprawdzić czy ustawa nie wyklucza ze zwolnienia wykonywanej DG

Obligatoryjne zgłoszenie do VAT

 • podatnicy dokonujących dostaw: nowych środków transportu; terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę; wyrobów z metali szlachetnych (choćby częściowym), towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem:
  energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • Usługi jubilerskie
 • podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze
 • Podmioty nie mające siedziby lub adresu zamieszkania na terenie RP

UWAGA!

 • Przed terminem przekroczenia limitu podatnik może przystąpić dobrowolnie do VAT