USŁUGI KSIĘGOWE

USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy usługi dla firm i spółek rozliczających się według zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej, w szczególności dla jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych, spółek osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego.

Usługi podstawowe:

 • prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencji przychodów
 • ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie miesięcznych / kwartalnych zaliczek na podatek
 • sporządzanie sprawozdań rocznych, sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • rozliczenia roczne
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS płatników

Usługi dodatkowe:

 • Wyprowadzanie zaległości, audyt dokumentów
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Bezpłatna pomoc związana z rejestracją firmy
 • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • Doradztwo rachunkowo – księgowe,
 • sporządzanie sprawozdania z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami nałożonymi na  pracodawców wynikającymi z Kodeksu Pracy, systemu ubezpieczeń społecznych. Uzupełnieniem kompleksowości usług biura In+ jest obsługa kadrowo-płacowa, na którą składają się:

 • sporządzanie, kompletowanie dokumentacji pracowniczej (umowy, oświadczenia, dokumenty rejestracyjne, świadectwa pracy, etc.)
 • prowadzenie akt osobowych
 • wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych, aktualizacyjnych pracowników do ZUS
 • kontrola terminowych umów, badań lekarskich, BHP, etc.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
 • Sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • Rozliczenia miesięczne z ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK, elektroniczna wysyłka deklaracji,
 • Rozliczenia podatkowe wobec US, wyliczanie zobowiązania od wynagrodzeń pracowników (PIT-4),
 • Sporządzanie informacji Pit-11 dla pracowników, zleceniobiorców
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • Drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników
Własna Firma – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Własna Firma – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Urząd Gminy

 • Zamiast wielu formularzy składany jest jeden – CEIDG, który stanowi zgłoszenie do US, GUS, ZUS
 • Zasada „JEDNO OKIENKO
 • Formularz składamy (lub wysyłamy przez internet) do dowolnego urzędu miasta, gminy
 • Wybór przedmiotu działalności na podstawie PKD – Polska Klasyfikacja Działalności

GUS

 • Na podstawie CEIDG nadawany jest numer REGON (w ciągu 2 dni) z jednoczesnym poinformowaniem właściwych urzędów

ZUS

 • Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
 • W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia przedsiębiorca składa deklarację ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zgłoszenie pracowników

BANK

 • Umowa z bankiem – rachunek w związku z prowadzoną działalnością
 • Obowiązek przyjmowania płatności powyżej 15.000 EUR na konto firmowe
 • Wskazane regulowanie składek ZUS i podatków za pośrednictwem tego konta
 • Konieczność zgłoszenia kont firmowych w US

US

 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – CEIDG-1
 • Zwolnienia z VAT – obrót w skali roku do 150.000 zł (nie dotyczy usług doradczych, prawniczych, jubilerskich, sprzedaży nowych środków transportu, wyrobów akcyzowych)

Biuro rachunkowe In+

 • Wszelkie czynności związane z zakładaniem firmy są gratis (włączając doradztwo)

  UMOWA Z BIUREM RACHUNKOWYM, PRZECHOWYWANIE KSIĄG, AKTUALIZOWANIE CEIDG, WSPÓŁPRACA US, ZUS, GUS, DORADZTWO PODATKOWE

Własna Firma – JAK OPODATKOWAĆ?

Własna Firma – JAK OPODATKOWAĆ?

Zasady ogólne

 • PIT wg skali zg z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 18% od dochodu 85 528 zł
  • 32% od nadwyżki ponad 85 tys.528 zł
 • Prawo do  rozliczania kosztów,
 • Prawo do ulgi na dziecko,  rozliczenia z małżonkiem, darowizny, ulgi odsetkowe, na internet
 • Prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych
 • Zaliczki płacimy co miesiąc (albo na wniosek kwartalnie ) do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału,
 • Zaliczki  płacimy od momentu, gdy dochód (przychód minus koszty) przekroczy 3 091 zł
 • Możliwość wpłaty uproszczonych zaliczek – 1/12 podatku z zeznania PIT za poprzedni rok po spełnieniu dodatkowych warunków

19 % podatek liniowy

 • PIT wg stawki 19% niezależnie  od wysokości dochodu
 • Prawo do  odpisywania kosztów, odliczenia strat
 • BRAK ULG z wyjątkiem odliczenia zapłaconych składek ZUS
 • BRAK możliwości rozliczenia z dzieckiem, małżonkiem,
 • BRAK możliwości rozliczenia wg stawki 19%, gdy przychody z działalności uzyskane są od byłego lub obecgo pracodawcy  (ograniczenie 2 lata)
 • Zaliczki PIT płacimy co miesiąc (albo na wniosek kwartalnie ) do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału po zakończeniu okresu
 • Zaliczki  PIT płacimy od momentu uzyskania dochodu, tzn. gdy  przychód przekroczy koszty

Ryczałt

 • PIT w wys. 3% przychodów – usługi handlu
 • PIT w wys. 5,5% przychodów – działalność wytwórcza, roboty budowlane
 • PIT w wys. 8,5% przychodów -działalność usługowa
 • 17% hotele, wynajem samochodów
 • 20% przychodów – działalność w ramach wolnych zawodów
 • Zakaz stosowania ryczałtu dla określonych grup przedsiębiorców

Karta podatkowa

 • Stała kwota podatku co m-c ustalana przez US – decyzja
 • Możliwa dla określonych grup działalności
 • Na wysokość podatku wpływa rodzaj działalności, liczba mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, liczba pracowników
Własna Firma – KASY FISKALNE?

Własna Firma – KASY FISKALNE?

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność

 • LIMIT OBROTU 20.000 zł – wskaźnik zwolnienia z obowiązku instalacji  kasy fiskalnej
 • KAS NIE INSTALUJĄ PODMIOTY, których sprzedaż detaliczna nie przekracza 20.000 zł netto (bez VAT)
 • Zwolnienie traci moc po upływie 2 m-cy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność

 • LIMIT OBROTU 20.000 zł– to podstawowy wskaźnik zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej
 • KAS NIE INSTALUJĄ PODMIOTY ROZPOCZYNAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ,  których sprzedaż detaliczna w proporcji do okresu działalności nie przekracza 20.000 zł netto (bez VAT)
 • Zwolnienie traci moc po  upływie 2 miesięcy od momentu przekroczenia limitu

Zwolnienie bez względu na obrót

 • Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe
 • Sprzedaż na rzecz swoich pracowników
 • Dostawa nieruchomości
 • Dostawa własnych środków trwałych i WNiP
 • Usługi sprzątania pomieszczeń
 • Dostawy wysyłkowe (pocztowe kurierskie)
 • Usługi opłacone bezgotówkowo odpowiednio udokumentowane

UWAGA! KASĘ MUSZĄ MIEĆ:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego, naprawy pojazdów, sklepy z akcesoriami samochodowymi, sklepy ze sprzętem RTV, sprzętem fotograficznym, płytami CD, DVD, VIDEO, dyskietkami, kartami pamięci, usługi lekarskie, dentystyczne, prawnicze, doradztwo  podatkowe, taxi, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, itd…
Własna Firma – PODATEK VAT?

Własna Firma – PODATEK VAT?

Zwolnienie przedmiotowe

 • Usługi w zakresie ochrony zdrowia
 • Wybrane usługi edukacyjne (w pojęciu sensu stricto)
 • Usługi związane ze sportem (np. świadczone przez kluby sportowe,  itp.)
 • Usługi związane z kulturą
 • Usługi finansowe oprócz usług doradztwa finansowego, ubezpieczeniowe

Zwolnienie podmiotowe

 • Co do zasady wszyscy podatnicy są zwolnieni z VAT do wysokości limitu który za cały rok podatkowy wynosi 150.000 zł
 • Podmioty rozpoczynające DG w trakcie roku pomniejszają limit proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności
 • Przed weryfikacją należy sprawdzić czy ustawa nie wyklucza ze zwolnienia wykonywanej DG

Obligatoryjne zgłoszenie do VAT

 • podatnicy dokonujących dostaw: nowych środków transportu; terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę; wyrobów z metali szlachetnych (choćby częściowym), towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem:
  energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • Usługi jubilerskie
 • podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze
 • Podmioty nie mające siedziby lub adresu zamieszkania na terenie RP

UWAGA!

 • Przed terminem przekroczenia limitu podatnik może przystąpić dobrowolnie do VAT